Friday, August 12, 2011

Gương xưa còn mãi muôn đời

Phật xưa từ bỏ hoàng cung

Xuất gia tầm đạo kiên cường chuyên tâm

Bao năm khổ hạnh sơn lâm

Đạo mầu giải thoát thậm thâm tỏ tường

Sau khi quán chiếu mười phương

Ngài dùng phương tiện lên đường độ sanh

Dạy cho dân chúng làm lành

Bớt đi điều ác, nhớ hành từ bi

Tham, sân, chấp ngã, lại si

Hành thiền, niệm Phật chuyên trì vượt qua

Chúng sanh sống cõi Ta Bà

Tinh cần tu tập chính là Lạc Bang

No comments:

Post a Comment