Sunday, September 9, 2012

DẠI KHÔNLàm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si , chớ quá khôn
Khôn được ích mình , đừng rẽ dại
Dại thì giữ phận , chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
Chớ cậy rằng khôn , khinh kẻ dại
Gặp thời , dại cũng hóa nên khôn .
Nguyễn Bỉnh Khiêm
DẠI KHÔN
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại , biết ai khôn  ?
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Này kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn  .
Trần Tế Xương (Tú Xương)

No comments:

Post a Comment