Sunday, June 13, 2010

Hình ảnh Lễ Tấn Phong Giáo phẩm Hòa thượng

Hình ảnh Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng
Cho Thượng Tọa Tôn Sư Thượng QUẢNG Hạ TÂM
Viện chủ Tu Viện Vĩnh Đức
Ngày 01 tháng 6 năm 2010

Chụp hình: Lương Hòa
No comments:

Post a Comment