Friday, May 4, 2012

Đức Phật Đản sanh


Phật xưa tên họ Cù Đàm
Sống nơi Ấn Độ thuộc dòng Thích Ca
Tịnh Phạn vốn thật vua cha
Hoàng hậu nhân đức tên là Ma-ya

Ngài từ Đâu Suất cõi xa
Thị hiện thái tử tên là (Tất) Đạt-đa
Đản sanh nơi cõi Ta bà
Chính vào buổi sáng, trong vườn (Lâm) Tỳ-ni

Hoa sen bảy đóa bước đi
Tay trái chỉ xuống, (tay) phải thì chỉ lên
Lời vàng kim khẩu vang rền
Trên trời dưới đất, ta là tối tôn

Chín rồng phun nước càng khôn
Hòa vào tươi mát, hân hoan tắm Ngài
Chư thiên trổi nhạc êm tai
Cùng rải hoa quý, tỏ bày kính dâng

Niềm vui lan khắp toàn dân
Cùng nhau mở hội tri ân phước lành
Tu nhân khắp nước nổi danh
Kéo về tiên đoán đản sanh thánh từ

Tư-đà nổi tiếng chân tu
Quyết rằng sắp tới đường tu hiển bày
Quả Phật chánh giác không sai
Bồ đề vô thượng một mai chóng thành

Trải bao năm tháng thực hành
Đạo mầu chứng đắc, độ sanh trời người
Phật giáo truyền bá khắp nơi
Năm châu, bốn biển đời đời nhớ ơn!

No comments:

Post a Comment