Sunday, August 15, 2010

Sự hộ trì của hàng Cư Sĩ

Đạo Pht t khi được khai sanh cho đến nay không ngng phát trin vì đã đem li li ích thiết thc cho nhân loi. Thành qu y là do công lao ca biết bao thế h tổ đức dày công vun đắp. Bên cnh sự hy sinh cao cả của chư tôn đức tăng ni thì công lao hộ trì ca hàng cư sĩ cũng không nh. S đóng góp ca hàng cư sĩ th hin qua rt nhiu cách thc khác nhau. Do đó, vic to điu kin để hàng cư sĩ phát huy vai trò ca họ trong s nghip ph biến Pht pháp trong nhân gian, có l, là mt vn đề ln cn quan tâm trong xã hi ngày nay.

Như chúng ta biết, đệ t ca Pht gm hai chúng xut gia và tại gia. Chúng xut gia thì tha hành s mng hong pháp để làm li ích cho chúng sanh và duy trì mng mch Pht pháp. Còn hàng cư sĩ ti gia vì còn bn buc thế s nên có vai trò chính là h trì chánh pháp. Điu đó cho thy ngôi nhà Phật pháp không thể tồn tại nếu thiếu một trong hai. Vai trò của hàng đệ tử xuất gia thì đã rõ. Còn vai trò hộ trì của hàng cư sĩ trong ngôi nhà Phật pháp xưa nay thế nào?

Vào thi đức Pht, có hai v đệ t ti gia ni tiếng là trưởng gi Cp Cô Độc và n thí ch Visakha. Trưởng gi Cp Cô Độc tên tht là Tu Đạt (Sudatta). Vì ông thường săn sóc, giúp đỡ, cung cp phẩm vật cho nhng người nghèo kh, cô đơn nên ông được gi với bit danh là trưởng gi Cp Cô Độc. Trưởng giả đã b vàng ra lót c khuôn viên ca thái t K-đà để mua khu đất này xây dng tnh xá K Hoàn dâng cúng đức Pht và Tăng đoàn. Tnh xá Kỳ Hoàn là nơi Pht và chư tăng lưu trú nhiu nht trong thi gian Pht hành đạo nơi nhân gian. Trong các kinh điển, tên tịnh xá này thường được nhc đến như là mt xác chng v địa điểm đức Pht thuyết pháp. Ngoài ra ông còn thường xuyên cúng dường Pht và chư tăng, và thỉnh Phật ch dy nhng pháp tu cho hàng cư sĩ ti gia khi ông có nhng thc mc t cuc sng. Còn n thí ch Visakha thường cúng dường thc ăn cho Pht và tăng đoàn, cúng dường thuc men, y áo cho c tăng và ni. C hai v này đều có lòng tin kiên c nơi Pht pháp và đạt được kết qu tu tp khá cao. S h trì ca hai v này không ch cúng dường phm vt mà còn đề ngh nhiu ý kiến hay liên quan đến vic bo v tăng đoàn và thường xuyên phổ biến chánh pháp cho cộng đồng. Đó ch là hai vị cư sĩ tiêu biu nht thi đức Pht.

Như vy, mc dù còn phi lo toan nhiu vic gia đình và xã hi nhưng các v cư sĩ vn đóng góp được rt nhiu cho Pht pháp. Ngày nay, trong xã hi có nhiu biến đổi và phc tp thì vai trò ca hàng cư sĩ càng quan trng hơn. Hàng cư sĩ không chỉ hộ trì chánh pháp bằng hỗ trợ vật chất mà còn bằng sự hành trì của chính bản thân và phổ biến chánh pháp đến người khác. Chính họ là si dây liên kết quan trng gia ngôi chùa và xã hi, là yếu t không th thiếu để ph biến và làm cho chánh pháp hòa nhp vào gia đình và xã hi.

Theo li Pht dy, hàng xut gia chuyên tâm lo trau di trí tu và phm hnh để làm nhng bc mô phm hướng dn cho hàng ti gia tu tp. Do đó, đời sng hng ngày ca hàng xut gia đều trông nh vào s phát tâm cúng dường t hàng cư sĩ. Vy thì, điu đầu tiên mà hàng cư sĩ đóng góp là cung dưỡng cho chư tăng ni an tâm tu hc. Bng s tiết kim chi tiêu gia đình, hàng cư sĩ đem tài sn y để cúng dường chư tăng nhm hi hướng phước báu ấy cho gia đình và thực hành hạnh tu bố thí cúng dường. Đồng thi, cũng nhân đó, h hc hi giáo pháp để biết cách tu tp, phát triển tâm linh đúng cách. Như vy, s đóng góp này là có mc đích đúng đắn nhm li lc cho bn thân và mi người. Đối vi bn thân là tu hnh b thí cúng dường để x b bớt lòng tham lam bn xn, t đó làm nhân lành để tiến bước trên con đường hc và hành theo giáo pháp ca đức Pht trong đời sng hng ngày. Đối vi tha nhân, đó là mt vic làm tt để mi người noi theo và cộng hưởng. Noi theo là học theo hạnh xả bớt xan tham và cộng hưởng là cùng hưởng những hoa quả của việc làm thiện này. Hoa qu là nhng bc tăng ni tài đức để hướng dn mi người tu tp, là nhng ngôi già lam trang nghiêm cho mi người l bái và tu học, là những giá trị tinh thần cho cộng đồng v.v. Vi s hiu biết như vy thì vic cúng dường s có nhiu ý nghĩa và nó biểu hiện mối quan hệ lợi ích đa chiều trong khi chúng ta tu tập hạnh này.

Kế đến, hàng cư sĩ có thể hộ trì bằng chính công sức của mình. Có rt nhiu Phật tử đến chùa để làm công qu tc là làm vic mà không đòi hi tr lương. chùa, có rt nhiu vic cn sự trợ giúp của hàng cư sĩ như xây dng, sa cha vt dng, làm thức ăn v.v… S đóng góp này s góp phần tiết kim rt nhiu v thi gian và tài chánh cho chùa. Li na, có nhng v hàng tháng đi vn động bn bè thân quen tiết kim tài vật để ng h cho công tác Pht s hay y lo. Công sc y cũng không phi nh vì nó đòi hi mt người có lòng tin kiên c và nhn ni, hết lòng vì Pht pháp. Bi vì đâu phi ai cũng d cm thông vic làm qung đại này và bi thiện tâm thường hay đổi thay. Tuy nhiên, việc làm này dễ đưa đến tâm ngã mạn, khoe khoan nên sự thận trọng là rất cần thiết để cho phước báo được trọn vẹn.

Hàng cư sĩ cũng đóng góp đáng k trong vic hướng dn tăng ni nhng kiến thc v xã hi hay chuyên môn. Có rt nhiu giáo sư đứng lp để truyn li cho tăng ni nhng kinh nghim và kiến thc xã hi. Ngoài ra, họ cũng là những người nghiên cứu và đóng góp rất nhiều ấn phẩm có giá trị tạo điều kiện rất tốt cho những người học Phật. S đóng góp y tht đáng trân trng bi nó đã vun thêm nhng duyên lành cho ht ging tt. Nhng ht ging ấy có th đem đến nhiu kết qu trong hiện tại và tương lai cho Phật pháp và xã hội.

Nhưng có l s đóng góp rất cần hiện nay ca hàng cư sĩđem giáo pháp ca đức Pht ph biến cho gia đình và xã hội. Hàng cư sĩ là người gn bó mt thiết vi gia đình và xã hi nên có nh hưởng trc tiếp đến cuc sng ca nhng người xung quanh. Đối với gia đình, cha m là yếu t quyết định đến vic giáo dc con cái tt hay xu. Cha m phi là tm gương cho con cái noi theo t mi lĩnh vc và có trách nhim hướng chúng đến nhng môi trường tt để hc tp. Khi cha m là Pht t thì phi hướng dn con em đến chùa hc đạo đức và giáo lý đạo Phật. Nh s hiu biết đó chúng s nhn thc được giá trị của giáo pháp khi tiếp cn vi cuc sng thc tế. Đó là cách tt nht để phổ biến và phát triển chánh pháp một cách chân chánh. Đó cũng là cách các bậc cha mẹ bảo vệ con em mình tốt nhất.

Ngày nay, vi s phát trin công ngh truyn thông hin đại, bên cnh s hu ích thì s tác hi của nó cũng không nh. Làm sao để cho mi người nht là gii tr có hng thú tìm đến nhng chương trình đạo đức hữu ích, nhất là các sinh hoạt Phật giáo? Thứ nhất cần có những chương trình bổ ích cho giới trẻ tham gia và được tổ chức thường xuyên khắp nơi. Kế đến là Pht t phi biết hướng dẫn con em tham gia hc tp và giải trí từ những chường trình này. Thông qua nhng băng ging pháp hay truyn sách, chúng ta giới thiệu đạo đức Phật giáo đến giới trẻ để tạo tiền đề cho chúng hc tp một cách có hiểu biết. Do vậy, mỗi Phật tử cũng là một nhà hoằng pháp tích cực, đem chánh pháp đi vào cuộc sống hàng ngày. Công đức của việc làm này thật là vô lượng.

Đối vi xã hi, Pht t có cơ hi tiếp xúc vi mi thành phn nên dễ dàng chia s kinh nghiệm tu học qua sự hành trì của bản thân. Thông qua công việc xã hội mà bản thân đang làm, người Phật tử thấy rõ được những thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống và nhu cầu cần thiết của chánh pháp; từ đó, giới thiệu những pháp môn tu tập phù hợp cho những đối tượng đang mong mỏi. Sự giới thiệu kinh sách, băng đĩa thuyết pháp, các trang thông tin về giáo lý hay phương pháp tu tập; sự giới thiệu các đạo tràng thực tập hiệu quả v.v…là những cách mà Phật tử đều có thể làm được. Tuy nhiên, để việc chia sẻ kinh nghiệm có hiệu quả và để người nghe có thể chấp thuận thì chính bn thân hành giả phải đạt được sự an lạc nhất định nhờ thực hành chánh pháp. Đây là yêu cầu quan trọng quyết định sự thành tựu của hành giả tu tập và hoằng truyền chánh pháp.

Để cho sự hộ trì của hàng cư sĩ được phát huy đúng mức, việc hỗ trợ từ phía tăng ni là hết sức cần thiết. Như đôi cánh của thiên nga, thiếu một trong hai thì chúng không thể bay xa được. Cũng vậy, Phật pháp không thể trường tồn nếu thiếu một trong hai giới hay thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau. Tăng già là điểm tựa tâm linh, là cội gốc để từ đó cành lá xanh tươi phát triển. Do đó, cội gốc trước hết phải được củng cố cho vững để có thể hỗ trợ tích cực cho cành lá mãi xanh tươi. Cội gốc tâm linh vững sẽ nuôi dưỡng cho những cành lá tinh thần tươi tốt. Trách nhiệm của cội gốc là không ngừng sản xuất dinh dưỡng đạo đức để cung cấp cho cây và nó không được phép quên vai trò chính của mình cũng như không được làm thay các chức năng khác của cây. Nếu có sự hài hòa như thế thì sẽ tạo nên một môi trường tâm linh lành mạnh cho xã hội, một môi trường cần thiết để che mát và làm dịu cái không khí bất an bởi phiền não, vô minh đang gia tăng.

Sự đóng góp của hàng cư sĩ suy cho cùng là sự tu tập tự thân của mỗi người nhằm lợi ích cho bản thân và tha nhân. Ngôi nhà Phật pháp sẽ vững hơn khi tứ chúng cùng tu tập, cùng hỗ trợ nhau bằng tinh thần và vật chất. Hiểu như thế sẽ không có thái độ phân biệt, chia rẻ do bản ngã chi phối, thay vào đó là thái độ tích cực hợp tác xây dựng vì một mục tiêu chung là sự giác ngộ giải thoát cho bản thân và tha nhân. Đó là những điều đức Phật đã dạy hơn 25 thế kỷ qua cho nhân loại.

No comments:

Post a Comment